RODO

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych Klientów oraz Kierowców współpracujących z

Warmińsko-Mazurskim Zrzeszeniem Transportu

Informujemy Państwa, że w związku z korzystaniem z naszych usług dokonujemy przetwarzania Państwa danych osobowych.

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Transportu (zwane dalej W-MZT)  z siedzibą w Olsztynie ul. Władysława Jagiełły  2a, 10-127 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018279. e-mail: wmzt@ol.home.pl, telefon +48895279692. Z Warmińsko-Mazurskim Zrzeszeniem Transportu można skontaktować się poprzez adres mailowy, telefonicznie lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

a) wykonania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń;

d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, za które administrator uznaje np.: archiwizację, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora, np.: kierowcy, firmy przewozowe, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, firmy audytorskie.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy

6) Przysługuje Państwu:

a) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

b) uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

8) W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych, które Państwo dostarczyli.

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy.